Methodenzentrum Sozialwissenschaften

Ina Alber, M.A.
Doktorantka (Wydział Nauk Społecznych, Universität Göttingen)
Wykładowca (Universität Göttingen, Uniwersytet Łódzki)
ialber@uni-goettingen.de.


Obywatelskie zaangażowanie w okresie transformacji w Polsce – ujęcie wykorzystujące metodę biograficzną oraz analiza dyskursu.
Promotorka: Prof. Dr. Gabriele Rosenthal, Promotor: Prof. Dr. Ilja Srubar

W wyniku transformacji społecznych po roku 1989 uległy przeobrażeniom zarówno dotychczasowe wyuczone społeczne wzorce postępowania i modele interpretacji, jak również horyzont przyszłości społeczeństwa. Zmianom podlegały również wyobrażenia i praktyki społeczeństwa obywatelskiego. Główne pytanie badawcze dysertacji brzmi: Jakie konstelacje biograficzne warunkują aktywność obywatelską w społeczeństwie polskim okresu transformacji? Szukając odpowiedzi na to pytanie, gromadziłam za pomocą wywiadów biograficzno-narracyjnych historie życiowe Polaków zaangażowanych w społeczeństwo obywatelskie (przede wszystkim w kwestię praw człowieka), aby następnie poddać je rekonstrukcyjnej analizie. Badanie obywatelskiego zaangażowania w kontekście całej historii życia zawsze oznacza uwzględnienie także historii zbiorowej oraz realiów okresu transformacji. Biorę zatem pod uwagę przemiany dyskursów publicznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego oraz znaczenie, które zaangażowanie mogło mieć dla ludzi w różnych okresach ich życia. Dlatego oprócz wykorzystania w mojej pracy metody biograficznej planuję bazującą na socjologii wiedzy analizę dyskursu wywiadów oraz innych materiałów, takich jak dokumenty środków masowego przekazu, w celu odpowiedzi na pytanie, które modele interpretacji obywatelskiego zaangażowania są w tym kontekście możliwe do zrekonstruowania. Połączenie zastosowania metody biograficznej oraz analizy dyskursu służy również do dalszego rozwoju triangulacji metod w tym zakresie. Ponadto chciałabym zająć się kwestią, w jakim stopniu działania respondentów wpływają na publiczne dyskursy dotyczące społeczeństwa obywatelskiego.