Team

Alexandra Schreiber, MA
Head, workshops, NICE
E-Mail: alexandra.schreiber(at)phil.uni-goettingen.de


Johanna El Ouardy (Hemmersbach)
NICE, Workshops, Newsletter
E-Mail: johanna.elouardy(at)uni-goettingen.de


Jan Hartling
NICE, Workshops, DanceImpro
E-Mail: jan.hartling(at)uni-goettingen.de


Manar Abdelhalim
Virtual Exchange Workshop "Arab*isch-West*liche Kulturbeziehungen", Workshops and material online
manar.abdelhalim@stud.uni-goettingen.de


Vanessa Scherf de Almeida, M.A.
LUPA Intercultural Film & Dialogue
E-Mail: vanessa.scherf-de-almeida(at)phil.uni-goettingen.de


Interns 2020:
Luca Balazs
Lyuyin Sha
Axel Hanmann
Xinnan Zhang