René-Marcel Kruse

Forschungsinteressen


  • Computergestützte Statistik
  • Deep Distributional Learning
  • Semiparametrische Regression
  • ModellwahlAktuelles Projekt


Lehre


  • Einführung in R (SS 2020)
  • Data Science Summer School (SS 2019 und SS 2020)
  • Seminar: Deep Learning Algorithmen (WS 2019/20)
  • Daten Lesen Lernen (GitHub)