Навіть після 25 років, які минули з часу падіння «залізної завіси», західноєвропейська юридична наука має обмежені знання про правову систему країн Східної Європи, що, як наслідок, ускладнює та уповільнює процес перенесення розроблених нею юридичних стандартів на східноєвропейський правовий ґрунт.

Причиною недостатнього наукового обміну виступає те, що значна кількість східноєвропейських вчених не володіє іноземними мовами. Міжнародною мовою науки визнано англійську, у той час як у Східній Європі довгий час переважала російська мова. Це призвело до того, що вчені Східної Європи можуть опублікувати власні роботи за кордоном лише витратив чималі кошти на їх переклад. У зв’язку з цим, виникла ідея створення журналу «Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)» (Право країн Східної Європи), який надає вченим із Східної Європи можливість публікації наукових досліджень на англійській, українській або російській мовах.

Видавники

доктор юридичних наук, професор Томас Манн, Інститут публічного права, кафедра адміністративного права, Ґьоттінґенський університет імені Георга Августа

Журнал «Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)» видається 6 разів на рік.

ISSN: 2199-6245



Редакційною колегією журналу «Право країн східної Європи» приймаються до друку наукові статті докторів та кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також практикуючих юристів з усіх галузей права. 

Графік приймання статей до друку та їх публікації

Номер

Останній термін подачі статті

Дата публікації журналу

№ 1 / 2022

21.01.2022

11.03.2022

№ 2 / 2022

27.05.2022


№ 3 / 2022

29.07.2022


№ 4 / 2022

30.09.2022


№ 5 / 2022

25.11.2022


№ 6 / 2022

30.12.2022




 

Для публікації статті в науковому виданні «Право країн східної Європи» просимо Вас надіслати наступні матеріали на електронну адресу

ReOS@uni.kiev.ua

1) електронний варіант статті;

2) довідку про автора (прізвище, ім’я, по-батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, адреса електронної пошти, повна поштова адреса для відправки авторського примірника журналу (за зразком: Мельник Роман, вул. Івана Мазепи, буд. 12, кв. 18, м. Київ, 01010);

3) квитанцію про сплату.

Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування статті.

 

Після надання автором статті в редакцію журналу «Recht der Osteuropäischen Staaten» вона проходить внутрішнє анонімне рецензування. Рецензування здійснюється одним з членів редакційної колегії, який є визнаним фахівцем у галузі знань за тематикою представленої роботи. Об’єктивні рецензенти ретельно оцінюють якість поданої статті, в тому числі з використанням своїх персональних критеріїв.

 

Контактний телефон в Україні: +38 068 620 25 34

 
Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «ReOS», вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу, з наукового напряму «Право», відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук); відповідно до п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (для присудження ступеня доктора філософії).

Загальні вимоги до наукової статті:

- стаття має представляти власні міркування автора на сформульовану тему;

- стаття має містити в собі ідеї, які характеризуються високим рівнем узагальнення і наукової новизни;

- максимальний обсяг статті – 12 сторінок;

- мова статті – українська, російська, англійська чи німецька.

Технічні вимоги:

Статті приймаються у форматі Microsoft Word (розширення doc).

Обсяг статті – до 12 сторінок, формат А4 (297 x 210).

Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

Шрифт – Times New Roman 14. Інтервал між рядками – 1,5. Дозволяється застосування напівжирного шрифту і курсиву.

Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

Вимоги до оформлення статті:

Англійською мовою подається:

- назва статті;

- відомості про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи);

- розширена анотація (1,8-2 тисячі знаків);

Мовою статті подається:

- назва статті;

- відомості про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи);

- вступна частина (вступ);

- мета статті;

- виклад основного матеріалу;

- висновки.

 

Якщо стаття англійською мовою, назва статті та відомості про автора подаються лише один раз перед анотацією.

Список використаних джерел подається у вигляді виносок з безперервною нумерацією в кінці кожної сторінки. Загальний список використаної літератури не подається.

Список використаних джерел має бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).