Annegret Lattner
University of Goettingen
Molecular Neurobiology of Behavior
Johann-Friedrich-Blumenbach Institute for Zoology and Anthropology
Schwann-Schleiden Forschungszentrum
Julia-Lermontowa-Weg 3
37077 Göttingen

Phone: +49 551 39 177924
Fax: +49 551 39 177921

Contact us