2020


Beiträge in begutachteten Zeitschriften

Mensching A, Hummel J, Sharifi AR. 2019. Mathematical-statistical modeling of ruminal pH parameters of dairy cows based on a meta-analysis. Journal of Dairy Science 103: 750-767. doi:10.3168/jds.2019-16802